Aktivity
 Slovník
 Slovník - ZSSP
 Katalóg stretnutí

 


 Prvé stretnutie
 Učastníci
 Certifikát
 Ohlasy v tlači
 


 Pozvánka
 Výstava-Zakopa
 


 Pozvánka 19.12
 Výstava-Žilina
 


V dňoch 6. až 17. mája sa konalo druhé stretnutie v Žiline

Druhé stretnutie

 Učastníci
 Certifikát
 Pozvánka
 Plagat
 

 


V dňoch 14. až 18.10. 2013 sa konalo v Žiline 3. projektové stretnutie

Tretie stretnutie

Učastníci

Galeria stretnutia

Žilinský večerník

 


V dňoch 25. až 30.mája. 2014 sa uskutoční v Zakopanom 4. projektové stretnutie

Tu sme boli ubytovaní

Štvrté stretnutie
Piate stretnutie

Hlavička_správy žiakov

 

 


Projekt na stránkach ZSSP A.Kenara v Zakopanom

Slovník - ZSSP
Nová pracovňa
3_stretnutie ZA
Výstava_05_13
Prvé stretnutie
Výstava Žilina
2_stretnutie_ZA
4_stretnutie_ZAK
5_stretnutie ZA
 

 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.

 

     Vitajte  na stránke projektu Double Voices      ktorý vznikol za pomoci ziskaného grantu EU, programu LLP, podprogramu Comenius. Na základe prípravných stretnutí vzniká  spolupráca dvoch  umeleckých škôl :

  SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Žilina  a

    Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara in Zakopane

  

 

  POPIS PREDLOŽENÉHO PARTNERSTVA

     Názov nášho projektu "Dvojhlas" vznikol na základe spoločného rozhodnutia zúčastnených škôl spolupracovať pri vzdelávaní a výchove svojich študentov predovšetkým v oblasti odbornej a jazykovej prípravy v umeleckých odboroch.
     Do projektu budú zapojení študenti dvoch stredných umeleckých škôl, ktorí vychovávajú žiakov od 15 do 19 rokov , teda v počiatočnej fáze odbornej prípravy a súrne potrebujú zvýšiť interkultúrne povedomie a jazykové vzdelá-vanie (hlavne menej používaných jazykov EU)
     V priebehu projektu sa uskutočnia štyri pracovné stretnutia učiteľov a vybraných skupín študentov. Stretnutia budú orientované do štyroch oblasti odborného zamerania : ateliér maľba, kresba, fotografia a tvorba výtvarného objektu. Téma spoločnej tvorby skupín študentov bude volené tak, aby zachytilo najvýraznejší rys svojho miesta konania. Jednotlivé ateliéry budú pracovať na tieto zadané témy : Zakopané – Architektúra dreva, Žilina – Človek a príroda. Počas práce v jednotlivých atelieroch budú prebiehať tiež sprievodné akcie, ako spoločná jazyková príprava poľského a slovenského jazyka a iné kultúrne a spoločenské aktivity.
      Každé zo stretnutí bude ukončené spoločnou výstavou a vernisážou, na ktorej budú predstavené práce ďalším učiteľom, študentom a verejnosti. Súčasťou projektu bude tiež priebežná komunikácia pracovných týmov škôl na spoločne vytvorenej internetovej stránke. Tiež plánujeme spoločnú tvorbu trojjazyčného slovníka (Anglicko - Poľsko - Slovenský) zameraného na odbornú terminológiu umenia ako aj základnú terminológiu. Získané skúsenosti ako aj naviazané pracovné kontakty budú trvalým prínosom pre každého, kto sa bude na projekte podieľať. Všetky aktivity budú uverejnené na spoločnej stránke projektu, z ktorého bude vyrobené tiež propagačné DVD .
     Do projektu chceme vstúpiť za účelom vytvorenia a rozvoja partnerských vzťahov so školami podobného typu. Medzinárodnú spoluprácu považujeme za nutnú súčasť života školy pri výmene skúseností a zdokonaľovania vedomostí s participujúcimi európskymi národmi.
     Prácou na projekte by sme chceli umožniť nadnárodný prístup ku zdrojom vzdelávania na európskej úrovni, podporovať kvantitatívne a kvalitatívne zdokonaľovanie vedomosti jazykov participujúcich krajín EU, hlavne menej používaných jazykov. Na zreteli tiež máme podporu porozumenia a solidarity medzi národmi, ako aj prenikanie interkultúrnej dimenzie do vzdelávania.
     Projektom sledujeme zvýšiť motiváciu študentov na dosahovaní čo najlepších študijných výsledkov, podporiť ich jazykové zručnosti a porozumenie nových kultúr zúčastnených krajín. Za hlavný prínos počas vzájomných stretnutí študentov považujeme ich osobný vzájomný kontakt, ktorý môžu v budúcnosti využiť v praxi, ale aj v osobnom živote.
     Od vzájomných stretnutí pedagógov očakávame nové impulzy pri výchovno - vzdelávacej práci našich učiteľov a inšpiráciu pre tvorbu nových školských vzdelávacích programov.
     Chceme tiež pomôcť učiteľom a žiakom získať nové zručnosti a zdokonaliť sa v tímovej spolupráci, v nových sociálnych vzťahoch (žiak-žiak, žiak- učiteľ).
     Počas projektu chceme v plnej miere využívať nové informačné a komunikačné technológie v umeleckých odboroch a ukázať študentom ich napredovanie v súčastnom živote.
Študentom projekt umožňuje rozvíjať zručnosti a skúsenosti z iného ako domáceho prostredia, dáva im možnosť porovnávať podmienky a spôsoby vzdelávania doma a v zahraničí. Skvalitňuje sa ich komunikácia, a tým sa zvyšuje ich možnosť integrácie a reintegrácie do trhu práce. Zároveň sa tak vytvára priestor na formovanie kvalifikovanej mobilnej pracovnej sily v otváracom sa EU priestore. Zúčastnené školy získajú projektom ďalšie možnosti spolupráce v oblasti vzdelávania v umelecky zameraných odboroch.
     Partneri v projekte DVZIZA majú v na zreteli hlavne:
>rozvíjať medzi mladými ľuďmi a pedagogickými pracovníkmi poznanie a porozumenie rozmanitosti európskych kultúr a jazykov a jej hodnoty
>pomáhať mladým ľuďom získavať základné životné zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný rozvoj, budúce zamestnanie a aktívne európske občianstvo
> rozvíjať zručnosti a kompetencie študentov
>zvyšovať konkurencieschopnosť a podnikavosť študentov
>rozvíjať spoluprácu medzi školami v EU a na Slovensku
>spoznávať históriu a kultúrne tradície krajín EU
> zvyšovať sociálne zručnosti študentov
>uplatnenie nových inovatívnych myšlienok od študentov – transfer know how v oblasti výtvarníctva, grafiky a priemyselného dizajnu .

Pokračovanie spolupráce po ukončení projektu - klikni na SSUS_KENAR

SSUŠ - KENAR


Kontakt - Ing.Bc. Malík Ondrej , projektmanager      

  • adresa: Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

  • adresa domov : Turzovka, Závodie 124

  • miestnosť :  učebňa IVTč.216, prípadne  zborovňa školy

  • t. č.: 0907/838381

  • e - mail: malik.ssus#gmail.com ( znak #  nahraďte znakom @)
                    

  • http://www.malikondrej.wz.cz/web/index.htm

 

  ... napíšte mi ...

Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

 

aktualizované 20.12.2014
© Ing. Bc. Malík Ondrej

 


  

Po Polsce


 

Učastníci

Júlia Jančová
Nikola Čuláková
Lucka Miškovčik
Petra Belešová
Dominka Činger
AM Bukovanová
Danka Honišková
K.Gašpieriková
Betka Božeková
 

  Domov
 


 

© Ing. Bc. Malík Ondrej