Domov
 Aktivity
 Slovník
 Slovník - ZSSP
 

 

 

 


Galérie zo štvrého stretnutia

Prvý deň
Druhý deň
5_deň_výstava

 


 

 Prvé stretnutie
 Učastníci
 Certifikát
 Ohlasy v tlači
 


 Pozvánka
 Výstava-Zakopa
 


 Pozvánka 19.12
 Výstava-Žilina
 


V dňoch 6. až 17. mája sa konalo druhé stretnutie v Žiline

Druhé stretnutie

 Učastníci
 Certifikát
 Pozvánka
 Plagat
 

 


V dňoch 14. až 18.10. 2013 sa konalo v Žiline 3. projektové stretnutie

Tretie stretnutie

Učastníci

Galeria stretnutia

Žilinský večerník

 


 

 

     Vitajte  na stránke štvrtého stretnutia projektu Double Voices      ktorý vznikol za pomoci ziskaného grantu EU, programu LLP, podprogramu Comenius. Na základe prípravných stretnutí vzniká  spolupráca dvoch  umeleckých škôl :

  SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Žilina  a

    Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara in Zakopane

   Štvrté stretnutie - Zakopané .

     25.05.2014 - 30.05.2014

  Téma: ,, súzvuk s prírodou a záverečná výstava

v  Hlavné úlohy:

·         spoločná výstava, katalóg stretnutia (web stránka http://www.doublevoices.wz.sk/index.htm )

·         dokončenie tvorby trojjazyčného slovníka

·         plenér v prírode – krajinársky kurz

·         Pedagogický dozor :

·         Akad.mal Lajda Stanislav

·         Mgr.art Mazúr Andrej

·         Mgr.art Pallo Miroslav

v  Krajinársky kurz bude trvať 5 pracovných dni v Zakopanom a okolí + 1 deň v Krakowe.

v  Každý deň – 7 hodín výtvarno – pracovnej činnosti / zadanie, kreslenie, konzultácie, hodnotenie /

v  V prípade nepriaznivého počasia –  v priestoroch školy, ubytovne / kreslenie a maľovanie podľa predlohy, ai.. /

v  Študenti denne odovzdajú * min. 5 – 7 skic 
-  kresieb, akvarelov a perokresieb
- farebných alebo čb.
- na formátoch A5 a <

v  Na konci týždňa  * min. 2 až 3 hotové práce na formáte A2

v  Počas krajinárskeho kurzu je možné aj fotografovať – pod vedením pedagóga zarátať fotografie k danej téme do celkového hodnotenia prác.

v  Všetky práce sa budú hodnotiť a známky sa započítavajú do koncoročného hodnotenia predmetu Kresba

v  Pomôcky :                      

o    ceruzy, perká, tuše, fixy, perá, pravítka, štetce, nádoba na vodu, záznamova technika (foto), PC - notebooky .....

o    orezávač, nožnice, akvarely, tempery, pastelky, pastely, stojany

o    tyčinkové lepidlo, farebné papiere, tlačiarenské farby a pomôcky

o    rybárska stolička, dosky na kreslenie, fotoaparát, špagát ....

Hlavné ciele :

>rozvíjať medzi mladými ľuďmi a pedagogickými pracovníkmi poznanie a porozumenie rozmanitosti európskych kultúr a jazykov a jej hodnoty
>pomáhať mladým ľuďom získavať základné životné zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný rozvoj, budúce zamestnanie a aktívne európske občianstvo
> rozvíjať zručnosti a kompetencie študentov
>zvyšovať konkurencieschopnosť a podnikavosť študentov
>rozvíjať spoluprácu medzi školami v EU a na Slovensku
>spoznávať históriu a kultúrne tradície krajín EU
> zvyšovať sociálne zručnosti študentov
>uplatnenie nových inovatívnych myšlienok od študentov – transfer know how v oblasti výtvarníctva, grafiky a priemyselného dizajnu .

 


Kontakt - Ing.Bc. Malík Ondrej , projektmanager      

  • adresa: Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

  • adresa domov : Turzovka, Závodie 124

  • miestnosť :  učebňa IVTč.216, prípadne  zborovňa školy

  • t. č.: 0907/838381

  • e - mail: malik.ssus#gmail.com ( znak #  nahraďte znakom @)
                    

  • http://www.malikondrej.wz.cz/web/index.htm

 

  ... napíšte mi ...

aktualizované 16.06.2014
© Ing. Bc. Malík Ondrej

 


  

Po Polsce


 

Učastníci

Domov
 


 

© Ing. Bc. Malík Ondrej